Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44959
Title: Chính sách chống bán phá giá của Mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06
Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung , người hướng dẫn
Vũ, Minh Quang, 1986-
Keywords: Kinh tế quốc tế;Hoa Kỳ;Chống bán phá giá;Chính sách;BTĐCĐ
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44959
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007103.pdf
  • Description : 
  • Size : 336.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.