Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44995
Title: Hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Bất, người hướng dẫn
Hoàng, Ngọc Tú
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 129 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44995
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007128.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.