Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45002
Title: Mua lại và sáp nhập của các công ty xuyên quốc gia - một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam : Luận văn ThS Kinh tế: 5.02.01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Công ty đa quốc gia;Kinh tế;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 112 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống lại những vấn đề cơ bản của lý luận về mua lại và sáp nhập (M&A) các công ty xuyên quốc gia (TNCs). Phân tích thực trạng M&A ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, từ đó rút ra những xu hướng chính của hoạt động đầu tư này (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45002
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02720_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 472.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.