Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45005
Title: Kiểm soát chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Hưng Yên: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Thành
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45005
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007122.pdf
  • Description : 
  • Size : 708.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.