Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45007
Title: Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS Kinh tế: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Quốc Luật, Người hướng dẫn
Lê, Quang Hưng
Keywords: Hàng hoá;Kinh tế;Thị trường chứng khoán;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 80 tr. : Đĩa mềm + tóm tắt
Đề tài góp phần làm rõ và hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển loại hàng hoá này. Từ kinh nghiệ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45007
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00694_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.