Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45014
Title: Huy động và sử dụng vốn tại công ty xuất nhập khẩu Intimex trong những năm gần đây : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Ngô, Xuân Bình, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Lan
Keywords: Công ty xuất nhập khẩu Intimex;Huy động vốn;Quản lý tài chính;Vốn
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 133 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Hệ thống hoá một số vấn đề về doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vốn, các hình thức huy động vốn và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nghiên cứu hoạt động huy động và sử dụng vốn của công ty Intimex trong những năm gần đây (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45014
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00637_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.