Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45016
Title: Vấn đề thương hiệu hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 12
Authors: Trần, Văn Tùng, người hướng dẫn
Vũ, Hữu Cường
Keywords: Hội nhập kinh tế;Quản lý doanh nghiệp;Thương hiệu;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 85 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Đề cập những vấn đề lý luận về thương hiệu hàng hóa như khái niệm, chức năng, vai trò, đặc tính của thương hiệu, một số vấn đề về sở hữu trí tuệ. Trình bày thực trạng vấn đề thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45016
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00633_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 864.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.