Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45048
Title: Năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thư, Người hướng dẫn
Đoàn, Thị Mai
Keywords: Nông nghiệp;Nông sản;Xuất khẩu
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 144 tr. + Đĩa mềm
Hệ thống hoá và hoàn thiện các luận cứ khoa học về năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Dựa trên số liệu thực tế, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của một số hàng nông sản, rút ra những kết luận về (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 5.02.01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45048
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00528_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.