Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45051
Title: Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ-Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa: 5.02.01
Authors: Nguyễn, Thiết Sơn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Khánh
Keywords: Hoa Kỳ;Kinh tế;Ngoại thương;Thương mại quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Làm rõ tầm quan trọng của sự phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ; phát hiện những nhân tố thúc đẩy, gắn kết nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế Việt Nam hội nhập cùng với các nền kinh tế khác. Phân tích, đánh giá thực (...)
Electronic Resources
117 tr. + Đĩa mềm; Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45051
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00521_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.