Chính sách tín dụng của Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45083Chính sách tín dụng của Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45083