Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45083
Title: Chính sách tín dụng của Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Phương Thảo, Người hướng dẫn
Nguyễn, Chí Long
Keywords: Chính sách tín dụng;Hàn Quốc;Kinh tế tài chính;Thời kỳ công nghiệp hoá
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 130 tr
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn chính sách tín dụng của Hàn Quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá (CNH), khẳng định tính khách quan và vai trò quan trọng của chính phủ đối với tạo nguồn lực, thúc đẩy quá trình CNH trong giai đoạn đầu của sự phát triển ki (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45083
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00293_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.