Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45113
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên hiệp Châu Âu trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Authors: Bùi, Duy Khoát, người hướng dẫn
Hoàng Mai Anh
Keywords: EU;Kinh tế đối ngoại;Liên hiệp châu Âu;Quá trình hội nhập;Việt Nam
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 138 tr.+ Bản tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ kinh tế Việt Nam. Phân tích thực trạng, đánh giá tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam-Liên hiệp Châu Âu trong tiến trình phát triển kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nêu triển vọng và các giải pháp thúc đẩy việ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45113
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00086_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 58.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.