Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45203
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Lê, Thị Anh Vân , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Khánh Ly
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45203
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006990.pdf
  • Description : 
  • Size : 988.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.