Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45211
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Âu - Chi nhánh Chùa Hà : \b Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Đinh, Ngọc Dinh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Vĩnh An
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45211
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006977.pdf
  • Description : 
  • Size : 763.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.