Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45284
Title: Động lực làm việc của nhân viên tại Trung tâm ngoại ngữ Mùa hè Summer School : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Lê, Thái Phong, người hướng dẫn
Hà, Thị Giang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 70 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45284
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006529.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.13 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.