Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45336
Title: Chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Đỗ, Hồng Nhung, người hướng dẫn
Nguyễn, Huyền Trang
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60 34 02 01 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45336
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007439.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.