Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45442Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45442