Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45442
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Thiệu, Văn Đức
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 74 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45442
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006434.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.