Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45765
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín trong bối cảnh hội nhập : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45765
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008083.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.