Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45773Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45773