Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45778Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45778