Kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45801Kiểm tra sau thông quan tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45801