Hoàn thiện hoạt động kiểm toán thu sử dụng đất tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng của kiểm toán nhà nước : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45812Hoàn thiện hoạt động kiểm toán thu sử dụng đất tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng của kiểm toán nhà nước : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45812