Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45850
Title: Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (chuyên ngành thí điểm)
Authors: Hoàng, Thị Thanh Vân , người hướng dẫn
Đinh, Thị Thuận
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 64 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45850
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006107.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.