Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45852
Title: Tái cơ cấu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh , người hướng dẫn
Bùi, Văn Liêm
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính-Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45852
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005556.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.