Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45884
Title: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Lưu, Thị Hương , người hướng dẫn
Phạm, Văn Chung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45884
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006168.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.