Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45964
Title: Chất lượng xếp hạng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: Luận văn ThS. 603402: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Châu,
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng: 60340201 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45964
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008013.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.