Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46044
Title: Quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 0
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Lương, Thị Quế Anh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46044
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005919.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.