Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46055
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần đầu tư Đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Huy Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hiền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh (Chương trình định hướng thực hành) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46055
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005901.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.