Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46409
Title: Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Bằng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46409
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005345.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.