Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của Sở Công thương Hải Dương đến 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46418Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của Sở Công thương Hải Dương đến 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46418