Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46482
Title: Ảnh hưởng của Văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó của nhân viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Duy Lợi , người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Diệp
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 60 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46482
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005016_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.