Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46490
Title: Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ VNPT-CA của Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Văn Thanh , người hướng dẫn
Hoàng, Lan Hương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46490
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005008_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.