Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48708
Title: Biện pháp quản lý học sinh tại Trường trung cấp Y tế Bắc Giang trong giai đoạn từ nay đến 2015 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Bá Lãm, người hướng dẫn
Phương, Thị Hồng Thương
Keywords: Quản lý giáo dục;Quản lý học sinh;Trường trung cấp y tế;Bắc Giang
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý học sinh của các trường trung cấp chuyên nghiệp. Khảo sát thực trạng quản lý học sinh tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang. Đề xuất các biện pháp quản lý học sinh tại Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang trong giai (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48708
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001788_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.