Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48709
Title: Biện pháp cơ bản phát triển danh tiếng và quảng bá hình ảnh của Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Phạm, Hồng Tung, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kim Lương
Keywords: Quản lý giáo dục;Quảng bá hình ảnh;Đại học Quốc gia Hà Nội;Danh tiếng;Giáo dục đại học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 116 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận của phát triển danh tiếng và quảng bá hình ảnh của đại học. Nghiên cứu thực trạng việc phát triển danh tiếng và quảng bá hình ảnh của Đại học Quốc giá Hà Nội (ĐHQGHN). Phân tích mặt mạnh, mặt yếu trong công tác truyền thông, phát tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48709
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001784_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.