Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48711
Title: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh của trường Trung học phổ thông Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Võ Kỳ Anh , người hướng dẫn
Đặng, Trần Hiếu
Keywords: Quản lý giáo dục;Biện pháp quản lý;Giáo dục đạo đức;Giáo dục trung học;Phổ thông trung học
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức học sinh trong trường trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh của trường trung học phổ thông Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp quản lý của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48711
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001776_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.