Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48712
Title: Biện pháp quản lý đào tạo tại trường Trung cấp Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin I Hà Nam : Luận văn ThS. Giáo dục: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Công Giáp , người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Hương
Keywords: Quản lý giáo dục;Quản lý đào tạo;Trường Trung cấp;Bưu chính viễn thông;Công nghệ thông tin;Hà Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý tại trường Trung cấp Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin I tỉnh Hà Nam. Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48712
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001774_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.