Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48719
Title: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Quốc Bảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Thanh
Keywords: Quản lý giáo dục;Kỹ năng sống;Học sinh;Trường trung học cơ sở;Hưng Yên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Khảo sát thực trạng quá trình giáo dục kĩ năng sống và chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở (THCS) ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48719
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001741_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.