Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48719Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48719