Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48734
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Trọng Hậu, người hướng dẫn
Vũ, Thị Phương Hiền
Keywords: Quản lý giáo dục;Cán bộ quản lý;Trung tâm Giáo dục thường xuyên;Hải Phòng
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày hệ thống hoá cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ CBQL Trung tâm GDTX tại thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011. Đề xuất nh (...)
Electronic Resources
112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48734
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001400_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.