Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51170
Title: Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc
Authors: Nguyễn, Thị Thuận
Nguyễn, Thị Ngọc Yến
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Lao động cưỡng bức;Luật Quốc tế;Lao động bắt buộc;Luật lao động
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. N. Y. (2012). Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát về lao động cưỡng bức và pháp luật quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước trên thế giới về lao động cưỡng bức. Tập trung đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng lao động cưỡng bức và pháp luậ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51170
Language: vi
Format Extent: 86 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002202_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 880.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.