Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51176
Title: Pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển
Authors: Vũ, Đức Long
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Luật Quốc tế;Pháp luật Việt Nam;Công ước quốc tế;Bảo vệ môi trường Biển
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. N. (2012). Pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu và làm sáng tỏ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường biển, tình hình tham gia và thực hiện các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam. Tìm ra những điểm bất cập và hạn chế trong quy định của pháp luật trong nước c (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51176
Language: vi
Format Extent: 86 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002225_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 969.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.