Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51209
Title: Giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trung Tín
Đào, Bích Mạnh
Keywords: Giao dịch điện tử;Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Thương mại điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đào, B. M. (2007). Giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài: quá trình ra đời của pháp luật về giao dịch điện tử trên thế giới, khái niệm về giao dịch điện tử có yếu tố nước ngoài, cơ sở và ý nghĩa của việc điều chỉnh pháp luật đối với (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51209
Language: vi
Format Extent: 100 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01542_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.