Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51348
Title: Pháp luật về hoạt động cho vay của nhân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Vay vốn;Ngân hàng thương mại;Doanh nghiệp nhỏ
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát chung về khái niệm, đặc điểm, vai trò và những đặc trưng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Phân tích những mặt hạn chế trong quy định hỗ trợ tín dụng cho các DNNVV, những khó khăn của vi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51348
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000478_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.