Pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51363Pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51363