Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51388
Title: Pháp luật về quản trị công ty đại chúng, thực trạng áp dụng tại Công ty Cổ phần VINAFCO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Duy Nghĩa, người hướng dẫn
Hà, Thị Thu Hằng
Keywords: Công ty đại chúng;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Quản trị công ty
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 136 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu làm rõ khái niệm và khung pháp luật và thể chế cho quản trị công ty nói chung và quản trị công ty đại chúng nói riêng, mô hình, cách thức quản trị Công ty đại chúng ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51388
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02843_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.