Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51412
Title: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Hồng Vân
Keywords: Góp vốn;Luật kinh tế;Quyền sử dụng đất;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận của pháp luật về góp vốn nói chung và pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói riêng. Sơ lược pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) thời kỳ trước năm 2004 (Trước năm 1945, từ 1945-197 (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51412
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02172_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 858.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.