Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51473
Title: Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội làm nhục người khác
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 118 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội làm nhục người khác ; Phân tích những quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tội làm nhục người khác; P (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51473
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01269_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.