Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51475
Title: Vai trò của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Tất Viễn, Người hướng dẫn
Bùi, Văn Lương
Keywords: Luật hình sự;Thẩm phán;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Khái quát cơ sở lý luận về vai trò của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự. Nêu lên vị trí, vai trò của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự theo pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1945 đến nay. Với giới hạn nghiên cứu vai trò của thẩm (...)
89 tr. + Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51475
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01260_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.