Vai trò của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51475Vai trò của thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51475