Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51517
Title: Một số vấn đề cơ bản về chế định hiệu lực của Bộ Luật Hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Lượt
Keywords: Luật học;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Về mặt lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu sự phát triển của chế định này trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, đồng thời so sánh chế định hiệu lực của Bộ luật hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam với chế định hiệu lực của Bộ luật hình sự trong pháp luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51517
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001566_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 818.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.