Một số vấn đề cơ bản về chế định hiệu lực của Bộ Luật Hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51517Một số vấn đề cơ bản về chế định hiệu lực của Bộ Luật Hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51517