Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51518
Title: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp Huyện trong cải cách tư pháp ở nước ta : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Lương, Thúy Hà
Keywords: Luật hình sự;Quyền công tố;Viện kiểm sát nhân dân;Cải cách tư pháp;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền công tố, thực hành quyền công tố, hoạt động tư pháp, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Nghiên cứu những quy đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51518
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001558_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.