Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51561
Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Bùi, Thị Chinh Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Phạm tội
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày những vấn đề chung về Quyết định hình phạt (QĐHP) trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam như: khái niệm, các căn cứ và ý nghĩa của việc quyết định hình phạt, khái quát sự hình thành và phát triển của pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51561
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000660_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 969.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.