Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51563
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang , người hướng dẫn
Lê, Hoài Thu
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự;Luật sư
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu là làm rõ được quy định của pháp luật về luật sư, hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự. Phân tích và làm rõ thực tiễn thực hiện pháp luật, những kết quả đạt được, cũng như những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động tố tụng hình sự của luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51563
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000624_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.