Nâng cao hiệu quả hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51563Nâng cao hiệu quả hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51563